© SIC & artists 2021

Opening hours:
Thu– Fri: 2 – 6 pm
Sat – Sun: 12 – 4 pm

Infiltration

8.2.-1.3.2020

Joutilaisuus, aktiivisuus, juokseva, virtaava, pysähtynyt, harkittu, harkitsematon,löytynyt, eksynyt, kadonnut, poistunut, saapunut, tunkeutunut, sulloutunut, muodoton, muodollinen, teräväpiirto, suhruinen, etäinen.

Tilassa vallitsee anakronismi: headset-fossiili sätkii betonilla, kupari valuu seiniä pitkin tasolle luoden muodon, jossa kummittelee hylätty materia. Dokumentaatioita tiloista, jotka ovat irti ajasta ja paikasta. Valtakuntia, jotka saattavat pysyä ikuisesti kätkettyinä - tiloja joissa harvat meistä vierailevat. Kuvissa ja videoissa esiintyvät hahmot ovat kuin luotaimia joiden anturit laahaavat maata, vettä ja ilmaa. Tieto kulkeutuu verkkokalvoillemme luoden kuvan ihmisestä, joka omien manööveriensä avuin rimpuilee läpi sokkeloisen betoni- ja rautarihmaston etsien oranssin ja ruskean lietteen keskeltä totuutta ja ratkaisua tälle kaikelle mystisyydelle, joka väreilee ympärillämme.

Näyttelyn fokuksessa on etenkin tiedonkeruuseen liittyvä taktiikka. Teokset syntyvät studion ulkopuolella ja voidaan puhua tietynlaisesta kenttätoiminnasta, jonka aikana koetaan, tunnetaan ja arkistoidaan materiaalia. Vuosien liikkuminen kentällä on tuonut harkittua ja suodatettua informaatiota silmiemme eteen. Infiltration on sadonkorjuu sekä väylä välittää tietoa kaupunkitilan piilotetuista kerroksista. Osalle taiteilijoista tiedonjano kohdistuu oman kehon ja psyyken tutkimiseen, toisille puolestaan tietyn paikan tai ajan tutkimiselle esoteerisella tasolla.

Näyttelyn teoksia katsoessa syntyy vahva tunne siitä, että ne ovat rakentuneet kehollisen ja tilallisen kokemuksen kautta. Syntyy erilaisten lähestymistapojen yhteentörmäyksiä ja vuorovaikutustilanteita, jotka ovat toimintatavoiltaan ja rytmeiltään erilaisia: nopeat spontaanit ratkaisut sekä hitaat, harkitut tai harkitsemattomat teot sulautuvat toisiinsa luoden rauhattoman tilan, jossa näyttelyn hahmot seikkailevat. Välillä hahmot näyttäytyvät heijastuksina ja kosketuksina materiassa, jättäen peräänsä kaikuja jatkuvassa liikkeessä. Liike näkyy kartoissa, jotka ovat ennen seiniin piirtymistä toteutuneet tuhansina askeleina Helsingin maanalaisessa tunneliverkostossa. Liikettä ovat myös pysäytetyt hetket kuvina, kuin reikiä seinissä. Teleportteja, joihin haluaisin astua ja heittäytyä romanttisen eskapistin tavoin.

Portinvartijat yrittävät pitää romantikkoa aloillaan aidoin, kielloin, auktoriteetilla ja pelolla. Romantikko tietää, että nämä esteet ovat vain illuusiota ja tunkeutuu pelottomana tuntemattomaan.

Sauli Sirviö
SIC

Taiteilijat: Anonyymi, Jussi Kivi, Justus Hirvi, Nuori Hurjapää, Rastapunka, Redrick Shoehart, Saara Karppinen, Tiina Raitanen, Trestalkers

Näyttelyn ovat kuratoineet kuvataiteilijat Jussi Kivi ja Sauli Sirviö
_

Idleness, activity, running, flowing, stagnant, planned, thoughtless, found, lost, strayed, gone, arrived, infiltrated, jammed, formless, formed, high definition, fuzzy, distant.

Anachronism in the space: the headset fossil lays on the concrete, the copper flowing along the walls to make a form where abandoned matter haunts. Documentation of spaces that are out of time and place. Realms that may remain hidden forever - spaces that few of us visit.

The characters in the pictures and videos are like probes whose sensors drag on the ground, water and air. Knowledge travels through our retinas, creating an image of a man crashing through a labyrinth of concrete and iron, trying to find truth and reason for all the mystique vibrating around us.

The exhibition focuses in particular on tactics related to data collection. The works are created outside the studio and can be referred to as a kind of field activity, during which material is experienced, sensed and archived. Moving on the field for years has brought studied and filtered information for us. Infiltration is a harvest and a channel that transmits information about the hidden layers of urban space. For some artists, the thirst for knowledge focuses on exploring one’s body and psyche, while for others on exploring a particular place or time on an esoteric level.

When watching the works of the exhibition comes a strong feeling that they have been constructed through bodily and spatial experience. Clashes and interactions of different approaches and rhythms are created: fast spontaneous solutions and slow, deliberate or unconsidered actions merge to create a restless space in which the characters of the exhibition venture. At times, the characters appear as reflections and touches in matter, leaving echoes of constant motion. The movement is reflected on maps that have, before drawing on the walls, been completed by thousands of steps in Helsinki’s underground tunnel network. Motion is also present in the snap shots, like holes in the walls - teleports that I would like to step in and plunge in like a romantic escapist.

The gatekeepers try to keep the romantic in order by fences, prohibition, authority and fear. The romantic knows that these obstacles are only an illusion and faces the unknown without fear.

Sauli Sirviö
SIC

Artists: Anonymous, Jussi Kivi, Justus Hirvi, Nuori Hurjapää, Rastapunka, Redrick Shoehart, Saara Karppinen, Tiina Raitanen, Trestalkers
The exhibition is curated by artists Jussi Kivi and Sauli Sirviö
_

Kuva: Finnish Underground Canoe Club, still-kuva videosta
Image: Finnish Underground Canoe Club, still-image from video